زیباست بلوچستان             عکس از گالری پیام بلوچ

سلام

سلامی به گرمی آفتاب اسپيدز

 سلامی به بلندی نخلهای اسپيدز

سلامی به عمق خواب خفتگان اسپيدز   

سلامی به غربت اسپيدز

سلامی به شبهای شلوغ اسپيدز که غارتگران در آنجا در حال غارت هستند آنها خيال می کنند مشتی کوزه و خاک را غارت می کنند نه اينطور نيست آنها در حال غارت فرهنگ هستند آنها با غارت کوزه ها و گنجها  خيال می کنند می توانند اصالت اسپیدز را به ديگران  بفروشنند

غارت اسپیدز غارت فرهنگ است فرهنگ نه تنها بزمان بلکه بلوچستان  و نه بلوچستان بلکه ايران  ايران زيبا ..............

آی آدمها  خيال نکنيد که ما ايرانيان فقط اسپيدز را داريم که اگر شما اسپيدز را غارت کرديد  ما را می توانی  از صفحه فرهنگی روزگار محو کرد اصالت ما ايران است........

و آی ايرانيانی که می توانيد جلوی غارت فرهنگ را بگيريد  چرا کاری نمی کنيد؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
مجتبي

ناله را هرچند می خواهم که پنهان درکشم سينه می گويد که من تنگ آمدم فريادکن